Ta-Ta - Treinta y Tres Ta-Ta - Treinta y Tres Juan A. Lavalleja 1774, Treinta Y Tres - Treinta Y Tres. Horario: 08:00 a 22:00 hrs Teléfono: 092 321 787